کارهای در حال اجرا

پروژه ۱

پروژه : اوپال اصفهان

کارفرما: شرکت توسعه و عمران بهناد بنا (بانک سامان)

مساحت : ۱۲۰ هزار مترمربع

پروژه ۲

پروژه : بانک ملی مرکزی کاشان

کارفرما: اداره امور شعب بانک ملی اصفهان

مساحت :

پروژه ۳

پروژه : احداث ساختمان اداری شرکت سهامی بیمه ایران (شعبه امام خمینی اصفهان)

کارفرما: شرکت سهامی بیمه ایران

مساحت :

پروژه ۴

پروژه : احداث دامپروری دلفان ـ شیروان و رزن

کارفرما: شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

مساحت :