کسب رتبه دوم در مسابقه طراحی ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی مشهد