افراد شاخص

نام و نام خانوادگی
فرشید راه نمایی
مدک تحصیلی
دکتری سازه
پروژه شاخص
پروژه ی ساخت..
سوابق شغلی
توضیحات سوابق شغلی یا تحصیلی این شخص. توضیحات سوابق شغلی یا تحصیلی این شخص. توضیحات سوابق شغلی یا تحصیلی این شخص. توضیحات سوابق شغلی یا تحصیلی این شخص. توضیحات سوابق شغلی یا تحصیلی این شخص. توضیحات سوابق شغلی یا تحصیلی این شخص.
نام و نام خانوادگی
شروین حسینی
مدک تحصیلی
دکتری معماری
پروژه شاخص
پروژه ی ساخت..
سوابق شغلی
توضیحات سوابق شغلی یا تحصیلی این شخص. توضیحات سوابق شغلی یا تحصیلی این شخص. توضیحات سوابق شغلی یا تحصیلی این شخص. توضیحات سوابق شغلی یا تحصیلی این شخص. توضیحات سوابق شغلی یا تحصیلی این شخص. توضیحات سوابق شغلی یا تحصیلی این شخص.
نام و نام خانوادگی
علی هنرمند
مدک تحصیلی
دکتری مدیریت
پروژه شاخص
پروژه ی ساخت..
سوابق شغلی
توضیحات سوابق شغلی یا تحصیلی این شخص. توضیحات سوابق شغلی یا تحصیلی این شخص. توضیحات سوابق شغلی یا تحصیلی این شخص. توضیحات سوابق شغلی یا تحصیلی این شخص. توضیحات سوابق شغلی یا تحصیلی این شخص. توضیحات سوابق شغلی یا تحصیلی این شخص.